2 lipca, 2022

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (p.z.p.)

Źródło: https://legalnabudowa.pl

Nowa ustawa p.z.p. w miejsce labiryntu nowelizacji

 

Projekt nowej ustawy p.z.p., obecnie będący już uchwalonym aktem prawnym, ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych tak, aby treść poszczególnych przepisów lepiej odpowiadała realiom rynku i praktyki organów administracji publicznej niż licząca sobie już 15 lat i uchwalona w innych realiach gospodarczych i otoczeniu prawnym ustawa z 29 stycznia 2004 roku.

Nowe p.z.p. ma być również odpowiedzią na wyzwania określone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W akcie tym wskazano, że zamówienia publiczne są obszarem, którego usprawnienie przyczyni się do zagwarantowania stabilnego wzrostu PKB Polski, a to dzięki prowadzeniu zrównoważonej polityki gospodarczej, sprzyjającej likwidacji zjawiska wykluczenia gospodarczego. Wartość zamówień udzielanych według procedur unormowanych w Prawie zamówień publicznych w samym roku 2017 wyniosła ok. 163 mld zł, co stanowi ok. 8,23 % PKB. Przybliżona całkowita wartość zamówień publicznych, z uwzględnieniem tych udzielanych poza postępowaniami określonymi w ustawie, wyniosła w roku 2017 234,6 mld zł (Uzasadnienie, s. 2). W niektórych branżach zamówienia publiczne generują ponad połowę przychodów u 25 % przedsiębiorców, a dla co dziesiątego jest to co najmniej 3/4 przychodów (Uzasadnienie, s. 3).

Zasada efektywności ekonomicznej

 

Wprowadzona do nowej ustawy zasada efektywności ekonomicznej (gospodarczej), którą można też nazwać zasadą lub dyrektywą dobrego zarządzenia czy optymalizacji gospodarowania, ma charakter bardzo ogólny, stanowiąc rodzaj klauzuli generalnej odsyłającej do rozmaitych kryteriów opartych na analizie ekonomicznej itp., zatem wiedzy specjalistycznej. Deklarowanie obowiązku udzielania zamówień tak, by zapewnić najlepszą jakość w stosunku do środków i najlepszy stosunek nakładów do rezultatów można uznać za superfluum, powtarzające oczywistości, jednak taka norma prawna może okazać się użyteczna w konstruowaniu argumentacji w sporze z zamawiającym. Większą doniosłość ma rezygnacja z zasady przetargowego sposobu udzielania zamówień, tym samym otwierając pole dla stosowania procedur negocjacyjnych sensu largo, inicjowanych ogłoszeniem publicznym (zasada jawności i równego dostępu do informacji).